Dept. of Psychiatry and Psychotherapy University Medical Center Hamburg-Eppendorf Hamburg, Germany